Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCZAV boekt winst van € 5,3 miljoen in turbulent jaar

CZAV boekt winst van € 5,3 miljoen in turbulent jaar

Zondag 14 januari 2024

Coöperatie CZAV heeft in het boekjaar 2022/2023 een winst van € 5,3 miljoen na belasting gerealiseerd. Dit resultaat is belangrijk lager dan het voorgaande boekjaar, maar is boven verwachting gezien de turbulentie van de markt in teeltseizoen 2023. De omzet daalde door substantieel lagere prijzen voor meststoffen en granen. Door groei in omzet in andere productgroepen en de participatie in Casibeans (peulvruchten) stabiliseerde de totale omzet uiteindelijk op ruim € 600 miljoen. Van het resultaat van € 5,3 miljoen wordt € 3,3 miljoen uitgekeerd aan de leden op basis van aankopen bij de coöperatie.

Scherpe prijsval

Waar in 2022 en begin 2023 de prijzen van grondstoffen extreem hoog waren, was er in de loop van 2023 sprake van een scherpe prijsval. Voor CZAV ging het hierbij met name over granen en meststoffen. De belangen voor de leden liepen uiteen. Goedkopere meststoffen waren gunstig, maar lagere graanprijzen deden dit voordeel voor een aantal sectoren teniet. Voor CZAV, als voorraadhoudende partij namens de leden, was het een uitdaging om met een scherp voorraadbeheer de balans te zoeken tussen voldoende beschikbaarheid en marktconform aan- en verkopen.

Grenzen bereikt

Afgelopen teeltseizoen vormde de beheersing van ziekten en plagen een bijzondere uitdaging. Met name in een aantal akkerbouwgewassen en de fruitteelt was de uitdaging groot om met een steeds verder krimpend middelenpakket, in combinatie met soms beperkte beschikbaarheid van middelen, de gewassen gezond te houden. De grenzen van wat haalbaar is, technisch en economisch, zijn bij een aantal teelten bereikt. Verdere beperkingen zullen dan vrijwel zeker leiden tot het verdwijnen of sterk verminderen van bepaalde teelten in Nederland.

Ontwikkelingen deelnemingen

CZAV Mobility Group breidde het netwerk van laadpalen in Zuidwest-Nederland verder uit en heeft hiermee een leidende positie in de regio.
Het belang in de tafelaardappel-activiteiten van Nedato werd afgestoten. CZAV onderzoekt samen met Nedato de mogelijkheden tot verdere ketensamenwerking in de teelt van aardappelen voor de verwerkende industrie.

Fusieplannen

In oktober kondigden CZAV en CAV De Wieringermeer aan een onderzoek te starten naar een fusie tussen de twee coöperaties. Beide organisaties zijn al sinds 2008 nauw verbonden aan elkaar en een volledige fusie lijkt een logische vervolgstap. CZAV en CAV De Wieringermeer hebben een gelijkluidende visie op de toekomst. De te verwachten ontwikkelingen in de agro- en foodsector vragen een intensieve samenwerking tussen telers, hun coöperatie en de bijbehorende ketens. De benodigde aanpassingen in productiemethoden dienen steeds op een economisch haalbare wijze voor telers en andere ketenpartijen uitgevoerd te kunnen worden. Verdere bundeling van krachten tussen de beide coöperaties is een middel om de versnelling in innovatie te stimuleren.

Aansluitend op de aankondiging volgde in november en december een uitgebreide ledenconsultatie op diverse locaties in de beide werkgebieden om te peilen of er draagvlak is voor dit plan. In de komende weken buigen de bestuurlijke organen van beide organisaties zich over de uitkomsten van de ledenconsultatie en zullen verdere stappen in het proces worden voorbereid. In geval beide coöperaties de fusie goedkeuren, verwachten we in de loop van de zomer de fusie definitief tot stand te brengen.